Publicerat

Doktorsavhandling om språk och exekutiva funktioner

Doktorsavhandlingen (framsidesfoto: Adam Tonér)

I juni 2021 disputerade jag på avhandlingen Language and executive functions in Swedish preschoolers. Ramberättelsen och de fyra ingående artiklarna är fritt tillgängliga att läsa.

Att förklara ett fiktivt missförstånd

Den sista delstudien i avhandlingen publicerades hösten 2022 och handlar om hur förskolebarn går tillväga för att förmedla att en sagofigur missförstår en situation. Vilka språkliga förmågor verkar hänga ihop med att tydligt förklara ett missförstånd? Dessutom undersöktes kopplingar till barnens socioekenomiska bakgrund. Artikeln är fritt tillgänglig och en sammanfattning finns att ta del av här på bloggen.

Tonér, S. (2022). Conveying a fictional false belief in narrative. Psychology of Language and Communication, 26(1), 242–268. https://doi.org/10.2478/plc-2022-0011

DN debatt: om språktestning på BVC

I augusti skrev jag tillsammans med forskarkollegor om det befängda med Liberalernas förslag att BVC ska göra ett obligatoriskt test för att identifiera tvååringar som inte kan tillräckligt bra svenska.

Obligatoriskt språktest saknar vetenskapligt stöd

TAKK-handledning till Polylino

På uppdrag av ILT education skrev jag 2022 en lärarhandledning kring hur man kan arbeta med TAKK och Polylino, en digital boktjänst för grundskolan (F-9).

Kopplingar mellan språkförmåga och uppmärksamhet

I maj 2021 publicerades en artikel som jag skrivit tillsammans med Petter Kallioinen och Francisco Lacerda där vi har gått vidare och undersökt kopplingar mellan språkförmåga och exekutiva funktioner hos 431 förskolebarn i åldrarna 4-6 år. Dessutom lade vi till ett mått på selektiv auditiv uppmärksamhet: med andra ord förmågan att lyssna på något samtidigt som man ignorerar något annat. Artikeln är fritt tillgänglig.

Tonér, S., Kallioinen, P., & Lacerda, F. (2021). Selective Auditory Attention Associated With Language Skills but Not With Executive Functions in Swedish Preschoolers. Frontiers in Psychology, 12(1686). doi:10.3389/fpsyg.2021.664501

Språk och exekutiva funktioner hos svenska förskolebarn

I december 2020 publicerade min dåvarande handledare, docent Tove Nilsson Gerholm och jag en pilotstudie där vi undersökte eventuella kopplingar mellan språklig förmåga och exekutiva funktioner hos 47 förskolebarn i åldrarna 4-6 år. Jag är huvudförfattare till artikeln som är fritt tillgänglig.

Sammanfattning av artikeln finns i bloggen!

Tonér, S., & Nilsson Gerholm, T. (2021). Links between Language and Executive Functions in Swedish Preschool Children: A Pilot Study. Applied Psycholinguistics, 42(1), 207-241. DOI: https://doi.org/10.1017/S0142716420000703

Interventionsstudie i svensk förskola

Hösten 2019 publicerade forskarlaget bakom projektet ”Hjärnvägar i förskolan” en artikel som redovisar resultaten av den interventionsstudie som genomfördes tillsammans med drygt 400 barn i åldrarna 4 till 6 år på 18 förskolor i en kommun i Stockholmsregionen. Jag är doktorand i projektet och är en av medförfattarna till artikeln.

Sammanfattning av artikeln finns i bloggen!

Gerholm, T., Kallioinen, P., Tonér, S., Frankenberg, S., Kjällander, S., Palmer, A., & Lenz-Taguchi, H. (2019). A randomized controlled trial to examine the effect of two teaching methods on preschool children’s language and communication, executive functions, socioemotional comprehension, and early math skillsBMC Psychology, 7(1). doi:10.1186/s40359-019-0325-9

Vetenskaplig artikel om tvärdisciplinär forskning i förskolans kontext

Hösten 2018 publicerade forskarlaget jag tillhör en artikel, som handlar om utmaningarna med tvärdisciplinär forskning. Inom utbildningsvetenskap och förskoledidaktik har svensk forskning oftast varit praktiknära, småskalig och kvalitativ. Det finns en stark skepsis gentemot de metoder som används i interventionsstudier, bland annat ett starkt motstånd mot att mäta individuella förmågor hos barn.  Därför lade vi stor vikt på att formulera våra etiska ställningstaganden väldigt tydligt, att ge tydlig, anpassad information till både barn, vårdnadshavare och pedagoger och vi poängterade barnens möjlighet att själva fatta ett informerat beslut om att delta i forskningen eller inte.

Frankenberg, S. J., Taguchi, H. L., Gerholm, T., Bodén, L., Kallioinen, P., Kjällander, S., Palmer, A., & Tonér, S. (2018). Bidirectional collaborations in an intervention randomized controlled trial performed in the Swedish early childhood education context. Journal of Cognition and Development, 1-21. doi:10.1080/15248372.2018.1520712

Ge tid till goda samtal – artikel i Förskoletidningen

Fil. dr Tove Gerholm och jag skrev en artikel om språk och kommunikation i förskolan  och om pedagogernas viktiga roll i att stötta barnens samtal med varandra och att se till att det finns tid för goda samtal, både barnen emellan och mellan barn och vuxen.

Gerholm, T., & Tonér, S. (2018). Ge tid till goda samtal. Förskoletidningen.

Vetenskaplig artikel om upplägg av randomiserad kontrollerad interventionsstudie i svensk förskola

Våren 2018 publicerade vi en artikel där vi beskriver upplägget av en interventionsstudie i svensk förskola och redogör för hur den stora datamängden ska analyseras. Den här typen av artiklar innehåller alltså inga forskningsresultat, men är viktiga på så sätt att man bestämmer i förväg vilka hypoteser som ska besvaras och hur man ska analysera data, så att man inte lockas att utforska sitt material och fiska efter intressanta resultat.

Gerholm, T., Hörberg, T., Tonér, S., Kallioinen, P., Frankenberg, S., Kjällander, S., Palmer, A., & Taguchi, H. L. (2018). A protocol for a three-arm cluster randomized controlled superiority trial investigating the effects of two pedagogical methodologies in Swedish preschool settings on language and communication, executive functions, auditive selective attention, socioemotional skills and early maths skills. BMC Psychology, 6(1), 29. doi:10.1186/s40359-018-0239-y

Boken Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation

Våren 2016 gav Natur & Kultur ut min bok Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation.

Bokförlaget Natur & Kultur

Mer om Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation 

E-boken iPad i skola och förskola

Våren 2015 publicerades iPad i skola och förskola som gratis e-bok, bara att ladda ner! Jag bidrog med ett kapitel om mångsidig språkstimulans med hjälp av surfplatta.

Computer Sweden intervjuade projektledarna/redaktörerna Lena Gällhagen och Tessan Åkerblom i samband med boksläppet.

9789127444089